• Zakład Gospodarki Komunalnej
    i Mieszkaniowej w Tucznie

ul. Tulipanowa (przy oczyszczalni ścieków)

78-640 Tuczno

Punkt jest czynny:

Wtorek: 8:00 - 16:00

Sobota: 8:00 - 16:00

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Tucznie, znajduje się na ulicy Tulipanowej (przy oczyszczalni ścieków). Mmieszkańcy gminy Tuczno, w ramach uiszczanej „opłaty śmieciowej” mogą bezpłatnie przekazać selektywnie zebrane odpady komunalne, pochodzące z gospodarstw domowych.

Aby przekazać odpady problemowe takie jak: zużyte opony, odpady poremontowe itd. bez dodatkowych opłat, wystarczy dostarczyć posegregowane odpady do PSZOK w godzinach jego otwarcia oraz okazać dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za ostatni kwartał (dowód wpłaty, potwierdzenie przelewu).

Rodzaje odpadów, które można oddać do PSZOK:

  • odpady szklane,
  • odpady z tworzysz sztucznych,
  • papier i tektura, odpady zielone i biodegradowalne,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • odpady wielkogabarytowe,
  • zużyte opony, wyłącznie z samochodów osobowych – w ilości 4 sztuki/rok/gospodarstwo domowe,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz, cegła, glazura, ceramika łazienkowa) które powstały w wyniku prowadzenia drobnych prac remontowych niewymagających zezwoleń – w ilości 500kg/rok/gospodarstwo domowe.

PSZOK przyjmuje jedynie dokładnie posegregowane odpady.

DO PSZOK można oddać w/w odpady z gwarancją, że zostaną one właściwie i bez szkody dla środowiska zagospodarowane. Pozwolą one na zwiększenie odzysku odpadów opakowaniowych, wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych, wyeliminują dzikie wysypiska.

Pliki do pobrania

1. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tucznie

2. Wykaz odpadów przyjmowanych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tucznie

3. Wykaz odpadów które nie są przyjmowane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tucznie

  • BIP